MatrixRozumiemy

Inteligencja bezobjawowa, czyli dlaczego plebs, wybiera sobie żerujących na nim panów

społeczeństwo memetyczne

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

Człowiek, który oddaje prawo decyzyjne za swój byt i własność w ręce obcej osoby, jest bezmyślnym niewolnikiem, wariatem oraz nieświadomym kapitałem, a także zwierzęciem, które wyzbył się prawa naturalnego na rzecz prawa zwierząt .

Wolny oraz odpowiedzialny za samego siebie Lah, nie uznaje, nie akceptuje i nie podlega żadnym rządom, a także jednostkom pragnącym żyć na jego koszt, ponieważ tylko samoograniczające się samostanowienie, ma wartość wymierną, stanowiącą o wielkości duchowej człowieka, pozbawionej wyuczonej gry i maniactwa.

Odpowiedzialna samoświadomość, nie pozwala dobrowolnie ułożyć się na ołtarzu poświęcenia względem innych jednostek, które nie potrafią się samoograniczać …

Mistycyzm władzy

Członkowie elit, zostali celowo nauczeni osiągania korzyści i pomyślności kosztem swoich biernych ofiar. Ta nieświadoma swych obowiązków władza, skupia się tylko i wyłącznie na swych przywilejach, opartych na absolutyzmie politycznym oraz prawie zwierząt do kreowania władzy nad słabszymi jednostkami, nie potrafiącymi przezwyciężyć zewnętrznego i wewnętrznego podziału.

Głównym czynnikiem niewzruszoności władzy, jest utrwalenie nimbu potęgi, który można zdobyć jedynie, poprzez wykreowanie powszechnego strachu i niezłomności, która kreuje cechy nietykalności, wypływające z przyczyny mistycznych, opartych na boskim wyborze.

Aby utrzymać władzę, należy uśmiercić: swobodę i niezależność mediów, zniszczyć, za pomocą nadmiernego podziału prawo zrzeszania się, a także wolność sumienia, za pomocą kontrolowanego wyboru, który niszczy wiele innych objawów wolności, wchodzących w repertuar ludzkich zachowań naturalnych.

Samowładztwo

Samowładztwo, to ideologia, oparta na prawie zwierząt – prawie silniejszego, która wprowadza wycinki prawa naturalnego w konstytucji za pomocą licencji, na podstawie której wybrane jednostki manipulują większością dla osiągnięcia swoich celów.

Konstytucja oraz sprzeczne z sobą prawa, zostały powołane do życia tylko po to, aby ograniczyć bunt zniewolonej większości, przeciw mniejszości.

Co należy zapamiętać : Istnieje tylko prawo naturalne, podczas gdy konstytucja licencjonuje nam wybrane prawa, w celu utrzymania kontroli nad społeczeństwem.

Konstytucja, jest po prostu – kolejnym niezwykle udanym i skutecznym narzędziem waśni i podziału.

Osoba pozbawiona logiki, wtajemniczenia i świadomości nigdy nie zrozumie, iż konstytucja jest wyrachowanym narzędziem samowładztwa opartego na prawie zwierząt.

To skuteczne narzędzie szkolnych waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej, ma na celu pozbawienie indywidualności każdej z jednostek, która zamknięta w kręgu podziałów zapomina o swojej roli w kształtowaniu samostanowienia i samoograniczenia.

Parlament, tak jak i sądy oraz media, skazały podzielony na wszelakie sposoby – plebs, na bezczynność i bezsilność, wskutek czego społeczeństwo stało się niepotrzebne i zbyteczne władzy do kreowania władzy absolutnej.

Dzięki takim działaniom szamani fetyszyści stworzyli karykaturę społeczeństwa memetycznego oraz tykające miny – rządu, prawa i prezydenta, pochodzącego, że środowiska dobrze wyhodowanych najemników lub niewolników.

Świat pozorów

Polityka, prawo, religia, naród i państwo, to pozory wykreowane do zarządzania ludzkim kapitałem. Najemnicy, czerpią uciechę z rządzenia, kontrolowania, hodowania, torturowania i okłamywania kapitału, który przelatuje z rąk do rąk, ponieważ kapitał jest alegorią prawdziwego pieniądza, księgowanego w księdze urodzin.

Najemnicy nigdy nie poruszają tematu wolności i niezależności mediów, wolności sumienia, czy prawa naturalnego … , ponieważ naruszyli by własną stabilność oraz sprawowaną nad nieświadomymi – władze absolutną.

Ideologie, dały wam rzeczy, które od dawna już mieliście, ale nie rozumieliście ich wartości, dlatego wydaje się wam, że prawa i wartości zostały wam przez kogoś darowane, co jest absurdem, podszytym nieumiejętnością logicznego myślenia.

Oddaj swój głos na swego pana i władcę

Na wolnym, samostanowiącym i samoograniczającym się bycie, nie wymusi się cenzusu wiary w wybór władzy, która będzie ograniczała prawo naturalne, stąd też szamani i fetyszyści, wymusili ideologie powszechnego głosowania – jako przywileju, na haczyk którego, łapią się najmniej inteligentne jednostki, należące do klasy plebsu, które same odrzucają swą odpowiedzialność, na rzecz dobrowolnego wprowadzenia totalitaryzmu i absolutyzmu politycznego nazywanego ustrojem.

Iluzja wartości osobistej

Za pomocą tak prostego manewru, wprowadzono pojęcie wartości osobistej, która niszczy wpływ rodziny u niewtajemniczonych oraz jej wartość wychowawczą. Tak zaprogramowana jednostka, nie kreuje osobistych wypowiedzi, lecz udziela się za pomocą ideologii, która dzieli wnętrze człowieka, jego otoczenie, rodzine oraz niszczy wartości oparte na prawie naturalnym.

Tłum słucha swych twórców j władców, tworzących tezę i antytezę, za pomocą mediów, co tworzy poprawność polityczną, poza którą nie istnieje żadna właściwa i prawdziwa myśl, a wszystkie logiczne działania oraz wypowiedzi, są niszczona za pomocą autorytarnego głosu mentora, mistrza, czy eksperta …

W ten sposób tworzy się ślepą, niezdolną do samodzielnego myślenia i poruszania się bez kierownictwa – podzieloną masę, która można każdorazowo uformować do danych ideologii i wyborów …

Plebs poddaje się każdemu rygorowi, ponieważ wie, że od przywódców stad zależy fetysz zarobków, tytułów, wsparcia socjalnego i utrzymania wszelakiego dobra opartego na bezwartościowych fetyszach.

Idziemy wybierać sobie prezydenta

Aby osiągnąć określone cele, należy wybierać takich kandydatów na prezydentów, których przeszłość zawiera niewyjaśnione ciemne sprawki, które w rękach szamanów, stają się narzędziem kształtowania działań takiej jednostki.

Popatrz na sejm, senat, prezydenturę, urzędy i instytucje oraz plebanie, a także episkopat, to kloaki, w których tajemnica zakrywa tajemnice, w ten sposób tworzy się silne kliki – utrzymywane za pomocą wspólnych tajemnic, co automatycznie broni schemat przed społeczeństwem, które musi być nieświadome, przestępczej przeszłości swoich panów i mistrzów.

Strach, rodzi agresje, agresja, umacnia prawo zwierząt … oto porządek, jaki nazwać można nieładem społecznym …

Szamani, tworzą swą władze i potęgę, za pomocą przestępców, którzy będą wiernymi wykonawcami ciemnych planów rewolucyjnych. Ten, kto choć raz doszedł do przywilejów i zaszczytów, ten nigdy nie z tego samodzielnie nie zrezygnuje, ponieważ fetysz, bazuje na ludzkim egoizmie, który niszczy wszelakie przejawy samoograniczenia.

Sejm, senat oraz instytucje, będą osłaniały, broniły, wybierały i wybielały prezydentów.

Każdy fetysz, przypisuje innym zależnym fetyszom atrybucje, co ma wyjaśniać przyczyny własnego lub cudzego zachowania, opartego na w/w fetyszach, z tego też względu – fetysz prezydenta, będzie celem najróżniejszych napaści.

Stąd też – fetysz tytułu, dostanie w formie samoobrony – prawo odwoływania się do narodu, będącego formą ślepego popychadła, zauroczonego możliwością dokonywania wyboru i zbliżenia się do władzy.

Ponadto, fetysz prezydenta ma prawo wprowadzania stanu wojennego, jest to klucz pozostający w ponadnarodowej świątyni do czasu, sprowadzenia plebsu danego państwa do nowo wykreowanej ideologii transhumanizmu.

Ideologia instytucji

Pod różnymi nazwami we wszystkich krajach handlowych, istnieje mniej więcej ten sam fetysz licencjonowanych przedstawicielstw – sejmu, senatu, rady ministrów, prezydenta, instytucji, urzędów, ciał prawodawczych i wykonawczych.

Każda z wymienionych instytucji odpowiada pewnej doniosłej funkcji państwowej. Proszę zauważyć, ze przymiotnik doniosły, stosuje nie do instytucji, lecz do fetyszu – funkcji, a więc nie instytucje lecz ich fetyszowe – funkcje, są doniosłe.

Instytucje, podzieliły między sobie wszystkie funkcje zarządzania – administracją – prawodawczą i wykonawczą nad ludzkim kapitałem, zamkniętym w ideologii obozu państwa.

Obóz, działa na bazie instytucji, będącej alegorią organów w ludzkim ciele, jednak instytucje, są tak zaprojektowane, aby maszyna ludzkiego ciała nie tylko była kontrolowana i celowo uszkadzana, czy piętnowana, a także niszczona, ponieważ, to, co dopiero ma zaistnieć w cele zwykłego człowieka, a co nazywamy technokracją i transhumanizmem, już dawno funkcjonuje w ideologii ustroju i wyznania.

Dualizm prawa

Fetyszyści, zapewnili sobie wszelakie środki prawne, siłowe i finansowe, w celu przebudowy środowiska naturalnego człowieka, który rezygnując z duchowości, stał się ułożonym zwierzęciem oraz użytecznym kapitałem, niewolnikiem i narzędziem.

W subtelnościach i kruczkach słownika prawnego, szamani oraz ich najemnicy, usprawiedliwiają swoje działania, przeciwko pojedynczemu obywatelowi, grupie i światu.

Te zbyt śmiałe decyzje i niesprawiedliwości, zawsze zostają ujęte w taki sposób, aby udawały przemyślane decyzje, których noty prawne, są ważniejsze od moralności i niepodległości personalnej.

Zniekształcenie

Istniejące prawa, nie zmieniają swej istoty, lecz są zniekształcane za pomocą sprzecznych komentarzy, dzięki czemu – prawo zwierząt zostało zamaskowane, a następnie całkowicie zmieniło podejście do prawa naturalnego i człowieka, który poprzez zawiłości nowo mowy oraz slangu prawniczego, zagubił się w istocie prawodawstwa, dostępnego tylko dla tych, którzy należą do wybranej elity, pragnącej zachować władze mniejszości nad większością.

Źródłem sądów, jest teoria sumienia, która nie ma racji bytu, przy braku samoograniczenia własnego łaknienia.

Wróg zewnętrzny i zaraza wewnętrzna

Z gruntu fałszywa ideologia państwa, zawsze posiada dwóch wrogów i jednym z nich, jest mogące się wybudzić społeczeństwo. Atak na wymyślonego wroga zewnętrznego, upoważnia państwo do użycia ludzkiego kapitału do działań niemoralnych i wszelakich środków do osiągnięcia zwycięstwa ewoluującej ideologii. W przypadku wroga wewnętrznego, stosuje się te same metody, przy czym ludzki kapitał, nie jest wtajemniczany w plan ataków, do których używa się siły najemnej, pochodzącej ze siły zewnętrznej.

Dlatego też w państwach handlowych, istnieje tak zwana bratnia pomoc, której działanie opiera się na wykorzystaniu prywatnych firm i sił specjalnych, pochodzących z innego państwa, którym przedstawia się społeczeństwo, jako wroga.

Nocne narady, napady, ustawy, są niemoralnymi i nielegalnymi formami działania, które gwałcą prawo naturalne…

Kontrola nad anarchią wystraszonego tłumu

Logika i zdrowy rozum, nie pozwalają mieć nadziei na rządzenie tłumami przy promocji rozsądnych perswazji i porozumienia.

Dlatego zawsze – trzecia siła, uzbraja się w bezmyślną tezę i antytezę swoich działań, które potrafią dogodzić części bezmyślnego i podzielonego ideologicznie tłumu.

Rządząc, trzeba stopniować emocje oraz dzielić namiętności pomiędzy tezę i antytezę, które bazują na tradycji, czy sentymentach, dzięki czemu – tłumy ulegają herezji partyjnej i religijnej, stojącej na drodze wszelakich porozumień, nawet tych, które oparto na gruncie najrozsądniejszej perswazji.

Wszelkie decyzje tłumu, zależne są od przypadkowej lub sztucznie wytworzonej większości, nieświadomej tajników polityki, która tworzy decyzje, będącą zarodkiem anarchii w rządzeniu.

Zaczarowany flet prowadzi ślepe myszki

Opracowanie planu działań celowych, oparte jest na połączeniu podłości, chwiejności, niestałości tłumu oraz niezdolnością pojmowania z poszanowaniem własnego życia i pomyślności, w czym nie ma miejsca na dobrobyt plebsu.

Należy zrozumieć, że potęga tłumu jest ślepa, nierozumna, niezdolna do rozważenia, nasłuchująca na wszelkie strony, co nie pozwala stworzyć wolnej od ideologii – koncepcji – własnego życia i bytowania.

Ślepy najemnik, nie może prowadzić ślepych, ponieważ zawsze zawiedzie ich na skraj przepaści. Jeśli nadal będzie istniała polityka trzeciej siły, żaden dobry, a nawet genialny i praworządny człowiek, nie odnajdzie się w zasadach politycznych, przez co również doprowadzi tłum do zguby.

Kod abecadła politycznego

Tylko osobnik przygotowany od dzieciństwa do samowładztwa, jest zdolny pojąć ideologie władzy człowieka nad człowiekiem.

Wśród głównych liter abecadła politycznego, należy waśń ideologiczna na łonie partii, ustroju lub wyznania.

Państwo handlowe, a także jego ludzki kapitał, zostaje pozostawiony samemu sobie, co dąży do ruiny wskutek waśni partyjnych, wywołanych przez ubieganie się o fetysz władzy i godności oraz na skutek wypływających z tego zaburzeń oraz anomalii.

Czy, jest możliwe, aby społeczeństwo bez zawiści, rozważało i załatwiało sprawy swego bytowania ? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie łączymy działania społecznego, ze sprawami osobistymi, tworzącymi zależność sitwy od interesu, tak zwanego państwa.

Prawo naturalne, daje podstawę do stworzenia czasu, ładu, prawa, niepodległości, moralności personalnej oraz samostanowienia, samoograniczenie oraz wolności i równości, będącej podstawą równości i wolności innych bytów, zasługujących na te wartości.

Nie sądzę, aby tą regułę wyrzekł w drodze do tronu prezydentckiego Duda, Trzaskowski, Hołownia … , czy ich poprzednicy.

Na tą chwile, masy nie są wstanie postawić się żadnemu wrogowi zewnętrznemu (religii, unii …), ani tym bardziej wewnętrznemu, ponieważ plany społeczne, zostały rozbite, na tyle części, ile liczy tłum, który nie jest całością, lecz przypadkiem o zbieżnych potrzebach …

Każdy plan oparty na podziale społecznym, staje się niezrozumiały i niewykonalny, ponieważ, ktoś kto, chce działać według wzorców płynących z góry, nigdy ich nie powtórzy, nie znając abecadła politycznego. W skrócie – chaos władzy człowieka nad człowiekiem, nigdy nie zmieni się w dobrobyt, równość i wolności opartą na samoograniczeniu …

Samowładztwo wyklucza ideologie państwa

Jak już wiemy, Lah, jest panem samego siebie, jest to pierwotna i jedyna poprawna forma samowładztwa opartego na samostanowieniu oraz samoograniczeniu.

To, co dziś jest znane jako samowładztwo, opiera się na rozległych i jasnych kryteriach, darzących do kolejnych kroków, jednolitego planu przejęcia władzy człowieka nad człowiekiem, wsparanego istnieniem rządu globalnego, który koordynuje od tysiącleci – państwami handlowymi.

Ewolucja władzy, przechodzącej od prywatnego państwa – szamańskiego generującego – wodza, króla oraz królową, przechodzi przez aspekt religijny do wątku ustrojowego i politycznego, ale zawsze zawiera w sobie aspekt trzeciej siły, która korzysta z siły najemnej, a także przede wszystkim – zniewolonej.

Cała ta władza, to ukryty despotyzm trzeciej siły oraz otwarte łaknienie tezy i antytezy, co niszczy dążenie podzielonego społeczeństwa, składającego się z wolnych jednostek – do logicznego i równoważnego samostanowienia …

W tak zbudowanej cywilizacji, tłum jest barbarzyńcom, ujawniającym przy każdej sposobności swe wynaturzenie. Skoro tłum zdobędzie władze, zwaną dziś wolnością, przemienia ją w anarchię, dążącą do pozycji tytularnej i władzy człowieka nad człowiekiem, a jest to – czyste i najwyższe barbarzyństwo.

Siła i podstęp

Rząd tworów, ukrywających się za spiskiem przeciw ludzkiej wolności, kieruje się hasłem siły i podstępu. Siła, w szczególności ta trzecia, kreująca podział tezy i antytezy, zwycięża za pomocą ruchów hierarchicznych, tworzących fetysze tytułów, ról i pozycji, wynoszących ludzi ponad innych ludzi.

Gwałt w tak skonstruowanych utopijnych realiach, musi być zasadą wynikająca z podstępu i obłudy – które są przepisane dla rządów, które nie chcą złożyć korony u stóp przedstawicieli nowej potęgi – którą może stworzyć zjednoczony na wartościach – tłum.

Złe oko, stanowi jedyny środek, który potrafi osiągnąć zaplanowany uprzednio cel, którym jest budowa władzy i zysku, płynącego z żerowania człowieka na człowiekiem.

Żaden z kandydatów, pretendentów lub zasiadających na tronach, nie cofnie się przed korupcją, oszustwem i zdradą, zwłaszcza, jeśli ma to pomóc w osiągnięciu upragnionego celu, jakim jest żerowanie jednostki na naiwnym stadzie …

W polityce i religii, należy umieć brać bez wahania cudzą własność, jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uległość i władzę.

Abstrakcja wykreowanej wolności, opiera się na władzy. Są jeszcze jednostki, które wierzą, że rząd, jest tylko administratorem z ramienia właściciela kraju, czyli narodu, oraz że można go zmieniać jak zniszczone rękawiczki. Jest to bzdura, która wpajają wam ci, którzy chcą dzięki wam osiągnąć sukces …

Jest to utopia, oparta na wykreowanych fetyszach, takich jak państwo, ustrój, partia, wyznanie, naród, czy rząd. Do owej abstrakcji, pchają nas ze wszystkich stron, aby zdobyć szczyt piramidy władzy, dającej wybranym jednostkom wolność, pozbawioną równości i samoograniczenia …

Te wszystkie słowa | fetysze, nie istnieją, są tylko sposobami manipulowania jednostkami, niemającymi pojęcia o prawdzie. Zmiana raz zdobytej władzy, jest nie do wykonania, bez zniszczenia całej pajęczyny zależności hierarchicznej, która najczęściej zmienia tylko hasła oraz nazwy, które ewoluują na bazie wiecznego schematu kontroli.

Media

Struktura ponad państwowa, posiada w swoich rękach olbrzymią siłę, wytwarzającą podzielony ruch myślowy, a są nią media. Rola mediów, polega na zaznaczeniu zadań i problemów niezbędnych, a także na komunikowaniu skarg narodu, na wyrażaniu, a nawet tworzeniu niezadowolenia.

Media, są ucieleśnieniem wolności słowa. Społeczeństwa, nie umiały wykorzystać tej siły i oto znalazła się ona w rękach trzeciej siły, która dzięki fake newsom i zetknięciu tezy z antytezą kreuje emocje, osadzone na spektaklach wytwarzających ukierunkowany proces myślowy.

Trzecia siła, dzięki władzy nad mediami, mogła zdobyć wpływy, pozostając na uboczu i w cieniu. Dzięki niej – stworzono liczne fetysze osadzone na bogactwie złota, nie bacząc na to, że owe złoto, trzeba było wyławiać ze strumieni, krwi, potu i łez.

Opinia Społeczna

Głównym czynnikiem powodzenia w polityce, jest tajność jej zamierzeń: słowa, nie powinny być zgodne z działaniami fetyszysty dyplomaty.

Do czynności pożytecznych i użytecznych, trzecia siła zmusza rządy niewtajemniczonych, przy pomocy rzekomej opinii publicznej, stworzonej przez trzecią siłę, za pomocą mediów, reżyserii, manipulacji i przekupstwa.

Media, służą obecnie do podniecania potrzebnych trzeciej sile – namiętności lub też do wykreowania podziału i egoizmu partyjnego. Media, bywają bezwartościowe, niesprawiedliwe, kłamliwe i większości ludzi, nie rozumie czemu ona służą.

Media, to ujarzmione, osiodłane konie, wzięte mocno w cugle politycznej ideologii. Po ocenzurowanych i kontrolowanych w całości mediach, przyjdzie kolej na literaturę, którą trzecia siła przekształci z wytworu jawności, w ocenzurowane, licencjonowane źródło dochodów, za pomocą obciążeń podatkowych, które spadną na drukarnie, wydawnictwa, producentów papieru, a także sklepy stacjonarne i internetowe.

Cenzura wolnego słowa, będzie karała, za każdy atak na fetysz rządu, czy instytucji … , ponieważ poprawność polityczna, będzie spychała prawdę w kierunku false newsów, do czego ręce przyłożą kontrolowane już media, czy wydawnictwa …

Nikt bezkarnie, nie może zaćmić aureoli rządowej nieomylności. Pretekstem do zamknięcia człowieka, wydawnictwa, strony, czy stacji … , będzie powszechna podnieta umysłowa, która zachwieje podstawą państwa, czy infrastruktury komunikacyjnej …

Trzecia siła, aby dać przykład swej siły, tworzy tezę i antytezę oraz fake newsy na masową skale, a także niezależne źródła, będące siłą napędową, kreująca zmiany idące w dobrym kierunku, co ma oznaczać istnienie wolności słowa, opozycji i współtworzenia państwa.

Kontrola mediów

Żadna prawdziwa wiadomość, nie przedostanie się do społeczeństwa bez kontroli trzeciej siły, ponieważ wszystkie agendy medialne, prozdrowotne, naukowe … , należą do szeregu certyfikowanych i licencjonowanych instytucji i korporacji o zasięgu międzynarodowym, podlegających rządowi globalnemu, którego ministerstwa, należą do trzeciej siły, która kultywuje żer człowieka na człowieku.

Manipulacja nad niewtajemniczonymi mózgami, doszła do tego stopnia, że prawie wszyscy patrzą na światowe zdarzenia, przez pryzmat kolorowych szkiełek, wywołujących konkretne emocje.

Dla trzeciej siły, nie istnieją już żadne przeszkody i granice tamujące drogę rozwoju, ponieważ każda niewygodna prawda, jest ośmieszana, cenzurowana (20) oraz objęta ideologią tajemnicy państwowej, co pozwala sterować jednostkami wedle konceptu prawa zwierząt.

Dyplom, tytuł, licencja, świadectwo, certyfikat i inne fetysze, stoją na drodze prawdy, ponieważ raz zdobyte upoważnienie, będzie kneblem autocenzury oraz poprawności politycznej, który albo pozwoli funkcjonować w kłamstwie, albo zostanie zniszczony, przez nielegalne wyrażanie prawdy.

Najważniejsze dla trzeciej siły, jest wydawanie w ogromnych nakładach książek, których nikt nie będzie czytał z powodu ich ceny, objętości, czy trudnej treści oraz zmniejszenie liczby wydawnictw periodycznych, które są najskuteczniejszą trucizną dla społeczeństwa, zmuszonego do przerabiania owych ideologicznych dzieł, w celu osiągnięcia konkretnego fetyszu …

Wydawnictwa trzeciej siły, mają za zadanie zwrócić powszechny ruch umysłów w określonym kierunku, kierunku tanich i popularnych książek, płodzonych za pomocą jednolitej matrycy, dostosowanej do potrzeb dziecięcego umysłu i języka, zdekonstuowanego czytelnika, żyjącego wpojonymi fantazjami …

Podatki kładą kres popędom literackim, a system kar wytworzy zależność literatów do trzeciej siły.

Nawet, jeśli znajdą się chętni do pisania przeciw trzeciej sile, to nie znajdą oni wydawców, właściwych dystrybutorów, czy drukarni, a sprzedaż ich książek, nie przekroczy kilkuset lub kilku tysięcy kopii … Czołowi wydawcy, drukarnie, dystrybutorzy, nie pozwolą sobie na utratę licencji i uprzywilejowanej pozycji, a trzecia siła, zawsze jest uprzedzona o ruchach, które mają na celu zniszczenie cywilizacji wyzysku.

Literatura i dziennikarstwo, to dwa najwyższe czynniki wychowawcze, dlatego trzecia siła, jest właścicielem i obserwatorem wszystkich mediów … Prywatyzacja, jeszcze bardziej scentralizowała rynek mediów, tworzących szkodliwy wpływ na ludzki umysł.

Trzecia siła, wydaje oraz kreuje podział, za pomocą krańcowo przeciwnych kierunków i zdań, co ma wywołać społeczne zaufanie, co do istnienia silnych przeciwieństw, które tak naprawdę ,nigdy nie istniały, ponieważ celem podziału, jest zachowanie władzy oraz tezy i antytezy.

Trzy plany

Na pierwszym planie mamy niezmienne urzędy, kierujące się ideologią tajemnicy, w drugim rzędzie mamy fundacje, think tanki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, których zadaniem jest nęcenie obojętnych. W trzecim rzędzie, mamy opozycje, wymieniająca się w sposób kontrolowany z siłą naczelną, tak aby zawsze istniała teza i antyteza podziału, kłótni i zawiści.

Każdy idiota, który nie potrafi władać samym sobą, będzie zaangażowany do działania tezy i antytezy. Poszukujący, będą wybierali pomiędzy kierunkiem : demokratycznym, socjalistycznym, kapitalistycznym, liberalnym, arystokratycznym, republikańskim, wyznaniowym, rewolucyjnym, czy anarchistycznym, ale tylko do czasu istnienia konstytucji, po której wróci zniewolenie, oparte na transhumanizmie …

Trzecia siła, posiada jak Bożek Wisznu sto rąk, sto opcji ustrojowych, wyznaniowych, ideologicznych … Każdy efekt podniecenia ze strony społeczeństwa, zwróci ręce w kierunku tych zainteresowań, ponieważ osobnik lub podniecona grupa traci rozsądek i łatwo poddaje się nakazom oraz wpływom, a także regułom i sekretom.

Głupcy, będą myśleli, że powtarzają zdanie dziennika reprezentującego ich obóz, a tak naprawdę, będą powtarzać myśli trzeciej siły, które będą dla niej pożądane. Wyobrażając sobie, że kroczą za organem swojej partii, będą szli za sztandarem trzeciej siły – wyzysku człowieka, przez człowieka.

Kluby, stowarzyszenia, zrzeszenia, zebrania, wiadomości … zawsze będą kontrolowane, a duże struktury, będą rozbijane od środka, za pomocą rewolucyjnych haseł i niepokojących sygnałów …

Najważniejsza dla trzeciej siły, jest prowadzenie bezwartościowej polemiki, dlatego ci którzy sprzeciwiają się poczynaniom trzeciej siły, dotykają jej istoty oraz wpadają w rytm bezcelowe dysputy.

Niebezpieczeństwo

Każde realne i niebezpieczne dla trzeciej siły – działanie, angażujące masy, będzie spostrzegane jako akt buntu, dążący do nielegalnego przejęcia władzy, które zdestabilizuje państwo, co przekieruje uwagę społeczną, na akt medialny, stawiający działanie pro wolnościowe, jako zamach na państwo, będące podstawą stabilnego ustroju, wiary i wolności …

Tak pobudzony, zdezorientowany oraz przekonany i uspokojony umysł, będzie karmiony kłamstwami, danymi, zaprzeczeniami i opiniami specjalistów, do czasu rozpłynięcia się problemu, co wynika z przejedzenia tematem …

Większość jednostek, nie wyczuje nawet realnego lub wyreżyserowanego działania, ponieważ nie jest wstanie odróżnić prawdy od fikcji.

Badanie gruntu, jest podstawowym zadaniem trzeciej siły, która zawsze zwycięży, ponieważ posiada ona dostęp do mediów tezy i antytezy oraz w razie potrzeby nakazów prawnych …

Augurzy

Augur (łac.), to rzymski kapłan, który odczytywał wolę bogów z nieba nad miastem na podstawie zjawisk atmosferycznych i lotu ptaków.

Przywilejem augurów było noszenie togi bramowanej purpurą i zakrzywionej u góry laski lituus. Zakreślali nią święty krąg templum, wewnątrz którego obserwowali znaki boskie: zjawiska meteorologiczne i lot ptaków. Czynili to w określone w kalendarzu dni i w wyznaczonych godzinach na północnym szczycie Kapitolu zwanym Arx. Ten obrzęd religijny nazywano auspicjami.

Auspicjum (łac. auspicium, od avis, ptak + specere, patrzeć), to starożytny rytuał rzymski o korzeniach praindoeuropejskich mający na celu wywnioskowanie woli bogów z lotu wielkich ptaków drapieżnych, przede wszystkim orła, sępa oraz kilku innych gatunków, których identyfikacja jest sporna.

Pod jakimi auspicjami działa dzisiejsza prasa ?

Wszystkie organy mediów, związane są wzajemnie tajemnicą zawodową.

Żaden z członów mediów, na kształt starożytnych augurów, nie wyda tajemnicy swoich informacji, jeśli trzecia siła, nie postanowi ich ogłosić.

Jeśli potencjalny dziennikarz wie, iż wszystkie przypadki koronawirusa (24), zostały przepisane z rubryki chorych na grypę, to nie ujawni tej prawdy, z powodu tajemnicy zawodowej i poprawności politycznej, która wpływa na fetysz wynagrodzenia, stanowiska i roli …

Aureola dziennikarza, przyciąga przekonania większości, a tłumy z zapałem kroczą za kłamcami …

Konstytucja sposobem licencjonowania praw

Współczesna waga konstytucyjna już runęła, ponieważ trzecia siła ustawiła wagę na tyle dokładnie, by nie przestała się chwiać, dopóki nie przetrze się jej podstawa.

Niewtajemniczeni myśleli, że wykują ją dość mocno i oczekiwali, że waga odzyskała równowagę.

Jeśli człowiek, został pozbawiony wewnętrznej równowagi, za pomocą zniszczenia duchowości oraz prawa naturalnego, licencja prawna, nie może także uzyskać równowagi jeśli z jednej strony mamy prawi zwierząt, a z drugiej prawo naturalne …

Człowiek, nie może rządzić innym człowiekiem, ponieważ łaknienie, zwiększa urok władzy niekontrolowanej i nieodpowiedzialnej, osadzonej na prawie zwierząt.

Władze tą – zawdzięcza się terrorowi, którego widmo krąży po chatach, kamienicach i ulicach całego świata. Żadna elita polityczna i religijna, opierająca się na ideologii hierarchicznej, nie jest już wstanie porozumieć się ze społeczeństwem, ponieważ, co dzień – musi walczyć z nim o władze, pozwalającą żerować jednym na drugich …

Podzielone ideologicznie społeczeństwo, zostało oddzielone od władzy, za pomocą siły widzenia, której nie posiada ślepe, nieme i głuche społeczeństwo, które utraciło wszelakie znaczenie. Ślepiec bez kija, ujawnia swe niedołęstwo.

Trzecia siła i najemnicy

Aby pobudzić żądnych władzy do nadużywania jej, trzecia siła przeciwstawiła przeciw sobie wszystkie stworzone przez siebie siły, rozwijające tendencje liberalne.

W tym samym kierunku, podąża także przedsiębiorczość, aby wszyscy uzbrojeni w zwierzęcy egoizm, dążyli do fetyszu władzy, jako celu wszystkich ambicji. Państwa, będące więzieniami dla tłumów, stają się arenami, co odwraca uwagę więźnia od swego przeznaczenia.

Arena ukazuje sport, wybory, gry, panseksuslizm – seks, zamieszki, bankructwa, demoralizację, jako element zastępczy dla logiki – życia.

Człowiek, stojący po środku areny, został oduczony myślenia, przy pomocy mediów, edukacji, literatury i mentorów.

Podstawą zdekonstruowanego wykształcenia, jest zepchnięcie człowieka do roli użytecznego zwierzęcia, w oparciu o historie przybliżającą plebsowi tradycje władzy, za pomocą biologii, stawiającej człowieka, jako bezduszne zwierze oraz za pomocą lokowania mentorów i idoli, kreujących i napędzających ludzkie myśli, do poprawnych oraz użytecznych dla elit – działań.

Szkoła, stoi na straży hierarchicznego porządku stada, negując czas, ład, prawo, moralność, niepodległość oraz dobrostan personalny każdej jednostki.

W edukacji lustrzanej, chodzi o to, aby każda nawet najgłupsza i najmądrzejsza jednostka, wiedziała, że równość nie istnieje i nie może istnieć, wobec prawa różnic, wytwarzanego za pomocą tradycji, zbliżającej człowieczeństwo do prawa zwierząt, w którym tygrys, jest tygrysem, a owca, pozostaje w każdym następnym pokoleniu – owcą, czyli żerem dla urodzonego drapieżnika …

Dzisiaj fetysz ministra zdrowia i edukacji pozbawił dzieci nawet podstawowego wykształcenia, za pomocą ideologii koronowirusa, ponieważ dziecko opierając się na zdalnej edukacji, uczy się patologii, lenistwa, uzależnienie od komercyjnych gadżetów oraz polegania na poprawnie politycznych źródłach, akceptowanych przez trzecią siłę.

Edukacja wprowadza do głowy ucznia przeświadczenie, że nie można być wobec prawa – równym, dopóki nie zdobędziesz fetyszy władzy, siły i mamona.

Nienawiść, oparta na hierarchizacji, wzrasta na gruncie ekonomicznym, który odreagowuje za pomocą ogólnoświatowego kryzysu. Świat stworzony przy pomocy fetyszy i nowo słowia, jest światem tajnych sposobów, dążących do okresowego wyprowadzenia ludzi na ulice.

Tłum z rozkoszą, będzie przelewał krew, protestował i poszukiwał nowych ideologii, opartych na władzy człowieka na człowieku. Człowiek, będzie zabijał, okradał i niszczył każdego, komu w wyniku podziału – zazdrościł …

Nietykalność

Nietykalni międzynarodowi fetyszyści, zawsze znajdą nowe marionetki dla swojego cyrku, kreującego przemoc silniejszego na słabszym.

Bezlitosna siła, będzie bezwględna dla cudzych błędów oraz pobłażliwa dla własnych zbrodni, niszczących wolne narody pierwotne. Trzecia siła, jest nad wyraz cierpliwa, aż do męczeństwa wobec gwałtów i śmiałego despotyzmu.

Trzecia siła, przez swych agitatorów, podsuwa ludowi myśl, że dopuszczając się nadużyć, szkodzą państwom dla celów wyższych, a mianowicie, dla osiągnięcia pomyślności ludów, dla ich braterstwa międzynarodowego, czy dla solidarności i równouprawnienia.

Jednak nikt nie powie człowieczeństwu, że owe działania, służą tylko i wyłącznie trzeciej sile. Panseksualizm – homoseksualizm, feminizm, aborcja, seksualizacja dzieci, genderyzm, koronawirus … , to ideologie wytworzone w celu osiągnięcia konkretnych celów.

I oto lud gani niewinnych, usprawiedliwia winnych, stopniowo umacniając się w przekonaniu, że wolno mu robić, co tylko zechce. Wskutek takiego stanu rzeczy, naród burzy wszystko, co ma cechy stałości i na każdym kroku, doprowadza do zaburzeń.

Sądy, administracje, tytuły … fetysze na pokaz

U ludów pierwotnych, istniało obiecadło, czyli myśl i słowo, poprzez obietnice, stawało się działaniem.

Podczas gdy dziś, elity zasłaniają i zadawalają się tym, co na pokaz – fetyszem tytułu, roli, licencji, stanowiska … nader rzadko zwracając uwagę, czy na gruncie społecznym, po obietnicy następowało wykonanie. Zorganizowano bezproduktywne państwa, organizacje i instytucje … na pokaz, które w sposób wymowny, dowodzą swego dobroczynnego wpływu na postęp, tworząc w istocie zagładę realnych wartości …

Krasomówstwo i nowomowa

Jeśli mówisz, mów dużo w taki sposób, aby znudzić społeczeństwo, nie zwracające już uwagi na treść przekazu.

Aby owładnąć opinią społeczną, należy ją doprowadzić do całkowitej dezorientacji, głosząc tak długo z różnych stron tyle sprzecznych poglądów, że niewtajemniczeni zabłądzą w tym labiryncie i nie zrozumieją, że najlepiej jest nie mieć żadnych przekonań, co do spraw politycznych, których społeczeństwo nie może być świadome, bowiem świadomy jest ich tylko ten, kto kieruje społeczeństwem.

Inicjatywa osobista

Nie ma nic równie niebezpiecznego, jak inicjatywa osobista. Jeżeli jest genialna, wówczas może dokazać więcej niż miliony ludzi, wśród których zasialiśmy waśń. Trzecia siła, tak kieruje wychowaniem społeczeństw niewtajemniczonych, żeby wobec każdej sprawy, wymagającej inicjatywy, opuszczali ręce w bezradnej bezczynności i ignorancji.

Trzecia siła, cenzuruje oraz neguje tego typu inicjatywy, zestawiając je z innymi incatywami, co w wyniku podziałów wyczerpuje jej siły. Pamiętaj – inicjatywa osobista, to źródło poważnych wstrząsów moralnych, rozczarowań i niepowodzeń.

Nadrząd organizacji ponad narodowych

Strach, przed niewyjaśnioną siłą oraz zmęczenie sztucznymi problemami, zmusi narody do powołania rządu światowego, który nagle, okaże się gotowym i dobrze funkcjonującym organizmem, ponieważ to, co już istniało, zostanie nagle odkryte …

Trzecia siła nie chce, aby niewtajemniczeni już teraz spostrzegli wyłaniająca się z pustki – fasadę rządu globalnego, który łączy państwa handlowe, za pomocą ideologii prawa międzynarodowego, morskiego, które umacniają prawo zwierząt.

Artykuł pierwszej potrzeby

Trzecia siła, zawsze podnosi płace zarobkową, co jednak nie przyniesie żadnej korzyści robotnikom, ponieważ obok podwyżek płac, uruchamia się podwyżki podatków, co wpływa na ceny podstawowych produktów, hodowli i usług pośrednich.

Podkopanie źródeł wytwórczości personalnej, jest proste, za pomocą wytworzenia koncernów i przyzwyczajenia ludzkiego kapitału do anarchii oraz nadużywania nałogów (38). Wykup ziemi i zniszczenie inteligentnych jednostek, nie wtajemniczonych w spisek władz, jest celem samym w sobie.

Ach, te wybory

Możecie sobie głosować, grać i wybierać, ponieważ zawsze będziecie grali przeciwko sobie.

Strach, jest waszym wrogiem, a wiara waszym przekleństwem. Szantaż oparty jest na uzależnieniu lub buncie, zwalczającym szantaż, co zawsze postawi was w roli niewolnika, wybierającego pomiędzy tezą i antytezą, co przekłada się na składanie hołdu fetyszowi tytułu – prezydenta, premiera, czy ministra …

Stan wyjątkowy

Każdy wasz wybór, będzie pretekstem do kolejnej lekcji pokory, za pomocą wprowadzenia stanu wyjątkowego. Strategia noszenia maseczek w szczególne ciepłe dni, zbliży społeczeństwo do powszechnego zapalenia płuc. Akcja, ma na celu doprowadzenia szczytu zachorowań na okres przewidzianego terminu – powrotu koronawirusa, którego ideologia, powstała na skutek przepisania wartości chorób grypopodobnych, do rubryki koronawirusa.

Pan Szumowski, członek międzynarodowego zakonu maltańskiego, urodzony aktor, spekulant i kłamca, stwierdził, iż : nie ma maseczki, nie ma zakupów.

A my, jako świadome ofiary jego manipulacji – olewamy sklepy, firmy i ludzi wymagających maseczek, olewamy fetyszystów, kłamców i aktorów, zarażonych chęcią władzy nad innymi ludźmi.

Masowo zwracajmy fetysze dowodów, świadectw, licencji … i zacznijmy umieszczać fetyszystów – wariatów w przeznaczonych dla nich domach, wedle zasady: kto ma inteligencje bezobjawową, wymaga opieki, edukacji, leczenia oraz ciągłej kontroli, ratującej wolnej jednostki !

Lah, jest panem samego siebie i żadnej władzy płynącej z zewnątrz, nigdy nie potrzebował i nie będzie potrzebował, ponieważ Lah, jest odpowiedzialny, samo-stanowi i potrafi się samoograniczać, czego nie potrafi żaden fetyszysta ubrany w slogan stanowiska, czy tytułu …

Możesz być kimkolwiek zechcesz, i nikt, tobie tego nie zabroni o ile przestrzegasz prawa naturalnego i ograniczasz własne łaknienie, ponieważ egoizm, niesie za sobą zniewolenie, czyli brak powszechnej równości i wolności …

Wolna wola, to forma samostanowienia, która istnieje tylko wtedy, gdy towarzyszy jej samoograniczenie.

Wybór ani determinizm, jako elementy iluzoryczne, nie są przejawami wolnej woli.

Wybór człowieka, opcji, wyznanie … dobra lub zła, anioła, czy demona, nie jest wyborem człowieczeństwa, lecz wyborem strony sztucznego konfliktu, który powinien być obcy mądremu człowiekowi.

Polityk i ksiądz, nie może nic wam zaoferować i nic wam dać, ponieważ obydwoje – niczego nie mają, wszystko co wychodzi od nich, pochodzi z waszych kieszeni i otaczającej wszystkich ideologii, która zabarwia duszę wiernych na kolor tezy lub antytezy, wyznawanego poglądu, niosącego fetyszowy zysk, kosztem wiernych, zahipnotyzowanych wizją ogrzewania się w blasku autorytetu i wygranej gry.

Jedyną wybitną, ale niechlubną cechą autorytetu, jest umiejętne żerowanie człowieka na człowieku, za pomocą wyuczonych modeli manipulacji i decyzji autorytarnych, generujących strachu ciekawość.

Pomyślcie o tym zanim pójdziecie na jakiekolwiek wybory …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Administrator Serwisu Jest współzałożycielem i Redaktorem w STANOWIMY. Pisze i publikuje w obszarze wolnościowym, jest żywo zainteresowany samostanowieniem, suwerennością oraz prawem naturalnym. SUWEREN RZECZPOSPOLITEJ
Podobne publikacje
Matrix

10 Sposobów na manipulacje społeczeństwem

“Oto, oparta o prace amerykańskiego lingwisty Noama Chomsky’ego, lista „10 strategii…
Czytaj
MatrixRozumiemy

Nieprzekraczalna granica władzy i prawa

Autorytet, czyli przeszczepienie cudzych ideologii na grunt społeczny, jest podstawową formą…
Czytaj
Matrix

Rząd i iluzja urzędu

Rząd, jest złudzeniem władzy, ale co najważniejsze, rząd jest twórcą powszechnej kontroli…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *