MatrixRozumiemy

Nieprzekraczalna granica władzy i prawa

Market GIOCO. Twój Sklep Ze Zdrową Żywnością

Autorytet, czyli przeszczepienie cudzych ideologii na grunt społeczny, jest podstawową formą złego oka, wykorzystującego ludzką bierność, naiwność i uległość dla swoich celów.

Każda forma prawa, jest logicznym lub nielogicznym przejawem filozofii, działającej na korzyść całej społeczności lub wybranych kast, tworzących sitwę wzajemnych koligacji i relacji, na gruncie ekonomicznym, wyznaniowym, czy społecznym …

Elity, boja się jak ognia – prawa naturalnego, ponieważ cała ideologia cywilizacji, oparta jest na prawie natury – prawie zwierząt – prawie silniejszego do stanowienia władzy, co nielegalnie zostało wplecione w świat ludzkiego ducha (poprzez strach), z pominięciem logiki (poprzez nakaz) oraz mądrości (poprzez wiarę), dążącej do w/w prawa naturalnego.

Od paru miesięcy, moja skrzynka mailowa zalewana jest prośbami o szeroko pojęte – porady prawne, a ja pomimo najszczerszych chęci, nie jestem wstanie – prowadzić ogólnie pojętej działalności informacyjnej, czy prawniczej, ponieważ nie jestem zobligowany do reprezentowania innej persony, poza samym sobą.

Aczkolwiek, postaram się wam wytłumaczyć, jak reprezentować samego siebie, na bazie prawa naturalnego, będącego podstawą umowy społecznej, zwanej prawem.

Zgodność

Każda forma prawna, w tym prawo państwowe, konstytucyjne, międzynarodowe, morskie … , może, a nawet musi być oceniane pod względem zgodności z prawem naturalnym.

Tak z prawem naturalnym, a nie z prawem natury, ponieważ prawo naturalne, wychodzi z założeń logiki – ludzkiej duchowości, a prawo natury, oparte jest na prawie silniejszego, do kreowania prawa stanowionego, które narzuca możliwość żerowania silniejszego na słabszym …

Nigdy nie myl natury człowieka, z naturą przyrody i zwierzęcia … Jednostki, które celowo upodabniają się do zwierząt, będących alegorią archontów – ciał niebieskich, chcą wykroczyć poza ludzką nature i przekroczyć reguły prawa naturalnego, dążąc do tyranii, transhumanizmu, czy eugeniki, cybernetyki i genetyki …

Szaman oraz jego fetyszyzm i ewolucja, wychodzą od ideologii pochodzenia człowieka od zwierzęcia, jednak tak naprawdę, to człowiek, poprzez uwstecznienie duchowe i umysłowe oraz technokracje, dąży do ewolucji człowieka w zwierzę, produkt, czy użyteczną maszynę.

Kto w dyspucie unika logiki, ten jest przestępcą, który ukrywa się za rządami fetyszy, jakie karają prawdę za własną ułomność i niezłomność logiki w dążeniu do prawdy.

Jak ocenić, czy prawo jest sprawiedliwe ?

Formuła Radbrucha, to formuła filozoficznoprawna autorstwa niemieckiego prawnika i filozofa Gustava Radbrucha.

Głosi ona, że jeśli norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to nie obowiązuje (łac. lex iniustissima non est lex).

Taka norma nie dostępuje godności bycia prawem, może być odrzucona i tym samym obywatele nie mają obowiązku jej przestrzegania, a administracja państwowa i sądownictwo jej stosowania.

Owa formuła, jest jedną z czołowych współczesnych koncepcji zbliżających do siebie pozytywizm prawniczy i prawnonaturalizm.

Manipulacja prawem

Manipulacja prawem naturalnym, polega na konstrukcji bazującej na umówie społecznej, która zabiera jednostce poprzez podstęp – odpowiedzialność za własne bytowanie. Owa odpowiedzialność, scedowana jest na ideologie Boga, idola, pana i władcy, wyznania, państwa i rządu oraz urzędu, które licencjonują ideologie różnorakiej władzy nad obywatelami.

Jest to – rytualny teatr ludzkiej naiwności, którego kolejne akty lub odsłony, oparte są na naiwnej akceptacji ideogi, fasad, fetyszy i artefaktów, przejmujących kontrole nad zafascynowanym widzem, biorącym pozorny udział w przedstawieniu, za pomocą wiary w wyznanie, ustrój i kontrolowany wybór, angażujący ludzki kapitał w działanie systemu, opartego na żerowaniu i wyzysku jednostki nad jednostką …

Czyż, nie jest to przekształcenie prawa naturalnego w prawo zwierząt, udowodni to bez problemu, każdy względnie oświecony – umysł, posługujący się biegle logiką, która połączy fakty w jeden, nierozerwalny ciąg zdarzeń …

Zwolennicy zezwierzęconej cywilizacji ideologicznej, zmusili społeczeństwa całego świata, do przyjęcia nielegalnej reguły, kładącej nacisk na fakt, iż okresowe objęcie władzy, musi być równoznaczne z możliwością kreowania dowolnych zmian w prawie oraz konstytucji, bez zgody społecznej, ponieważ ludzie, scedowali swą odpowiedzialność prawną, na rzecz wyroczni rządu globalnego, państwa, rządu i licencjonowanych przez nie – instytucji, korporacji, organizacji …

Pamiętaj – nigdy, nie pozwól się ukrzyżować, za cudze ideologie, jeśli się samoograniczasz i nie przekraczasz reguł prawa naturalnego …

Stosunek prawa i moralności

Sokrates, zastanawiał się nad wzajemnym stosunkiem prawa i moralności. Jaka ma być treść norm prawnych, aby prawo było godziwe ?

My zadamy, jeszcze inne pytanie: Czy prawo stanowione przez cywilizacje siły i strachu, a zatem wynaturzenie gwałcące moralność, może być zgodne z prawem naturalnym ?

Odpowiedź na to pytanie, daje nam sam Sokrates, który, naraził się sofistom, zarzucając im, że pobierają opłatę za nauczanie, podczas gdy nauczanie, to obowiązek rodowy …

Zarzut przeciw sofistom, obrucił się przeciw Sokratesowi, który stawiając prawo stanowione, ponad prawo naturalne – został fałszywie oskarżony o podważanie autorytetów oraz o demoralizację młodzieży – i skazany na śmierć.

Wyrok, był jawnie niesprawiedliwy, stworzono mu jednak możliwość ucieczki. Sokrates atoli nie skorzystał z okazji, stawiając pytanie: czy może ostać się państwo, w którym pojedyncza osoba zdoła obalić wyrok sądu ?

Dylemat wiary

Sokrates, przyparty do muru, zauważa braki prawa stanowionego, ale będąc jego współtwórcą, nie może powołać się na prawo naturalne i skorzystać z ucieczki, niezgodnej z prawem stanowionym …

Filozof, przystając na niesprawiedliwy wyrok, staje się wiernym ideologii prawa stanowionego – patriotą, ponieważ patriotyzm, jest alegorią wiary, w coś, co nie istnieje i zostało wytworzone na bazie zapożyczenia zwierzęcej ideologii władzy jednostki nad jednostką.

Przyznanie prawu zwierząt – wartość absolutną – twarde prawo, ale prawo, człowiek godzi się na absurd życia w utopii, która twierdzi, że władza elit pochodzi od archontów – ciał niebieskich, będących alegorią samego Boga.

Ponad absolutyzm

Arystoteles również cenił prawo, ale go nie absolutyzował. Badania nad prawem miast greckich doprowadziły go do rozróżnienia sprawiedliwości naturalnej i sprawiedliwości ustawowej.

Arystoteles, okazał sceptycyzm co do doskonałości stanowionego prawa, jego niezłomnej ważności i bezwzględnego obowiązywania.

Dostrzegł, że mogą istnieć ustawy niesprawiedliwe i domagał się, by je korygowano w imię naturalnej słuszności.

Korekta społeczna

Winien to uczynić ustawodawca, ale Arystoteles dopuszczał też przeprowadzenie takiej korekty przez osobę dotkniętą ustawą, jeśli mając argumenty w konkretnym przypadku uznałaby ustawę za niesprawiedliwą.

Pewność prawna, została w ten sposób sprowadzona do rozsądnych granic. Prawo może być i twarde, ale musi mieć sens i cechować się umiarem.

Dobro osobiste i wspólne

Tomasz z Akwinu i moraliści chrześcijańscy, nawiązując do Arystotelesa, nauczali, że aby ustawa obowiązywała, musi być nie tylko ogłoszona, ale też słuszna – czyli nie godzić ani w dobro osoby, ani w dobro wspólne.

Pojęcie naturalność, ma dla większości ludzi wydźwięk pozytywny i sympatyczny, podczas gdy pojęcie prawo naturalne w odniesieniu do człowieka budzi dość często zdziwienie, a nawet niechęć i opór.

Przyczyną jest prawdopodobnie to, iż kojarzy się ono człowiekowi z zależnością od natury, której czuje się (niesłusznie) panem, oraz, że dla niektórych pojęcie to nie jest jasne.

Jednak prawo naturalne, jest prawem – ludzkiej natury, jest naszym dobrem i drogą do szczęścia.

Co rozumiemy pod słowem: natura ?

Filozofia ma na to słowo dwa zasadnicze ujęcia, mianowicie:

  1. natura, jako obiektywna rzeczywistość, wszechświat, przyroda,
  2. natura, jako istota każdego istniejącego bytu, czyli to, czym dany byt jest.

Bytem jest każdy przedmiot i każda istota żyjąca.

Każdy żyjący byt, pragnie osiągnąć pełnię tych możliwości rozwojowych, które posiada, w zgodzie z zasadą odpowiedzialności, samostanowienia i samoograniczenia – co tworzy prawdziwy wymiar prawa naturalnego.

Zwierzęta kierują się głównie wrodzonymi instynktami, a celem ich życia jest osiągnięcie pełni rozwoju fizycznego, toteż ich prawem są ich instynkty, co jasno obrazuje ideologie prawa zwierząt, które zostało przeobrażone w prawo stanowione, w którym jednostka żeruje na inne jednostce, za pomocą dominacji fizycznej, seksualnej i fetyszach, stawiających jednostkę ponad inne byty.

Prawdziwym celem życia człowieka, jest osiągnięcie nie tylko pełni rozwoju fizycznego, ale także rozwoju umysłowego i przede wszystkim rozwoju duchowego.

Rozum, wolna wola …

W naukach filozoficznych i dotyczących etyki, określenie prawo naturalne odnosi się do człowieka, który posiada rozum, wolną wolę, samoświadomość, samoograniczenie oraz potrafi się opanować oraz odpowiadać za swoje działanie jako osoba, a nie jako część stada, targanego najprostszymi emocjami.

Najważniejszą i podstawową zasadą prawa naturalnego jest:

Czyń dobro i unikaj egoizmu (zła),

Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany,

Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili,

Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie.

Do ważnych aspektów prawa naturalnego należą:

Szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci,

Szacunek dla drugiego człowieka, rodziny, czy płci i seksualności naturalnej …

Prawo naturalne ma trzy ważne przymioty:

  1. Powszechność.

Prawo naturalne zakorzenione jest w każdym człowieku od początku jego istnienia, toteż prawu naturalnemu poddani są wszyscy ludzie bez wyjątku i każdy człowiek zobowiązany jest do jego przestrzegania.

  1. Niezmienność.

W naturze człowieka istnieje coś, co przekracza kultury i staje się jego właściwą miarą i warunkiem jego godności. Prawo naturalne jako takie, jest niezmienne i trwałe pośród zmian historycznych; istnieje wśród zmieniających się poglądów i obyczajów oraz wspiera ich postęp. Nie można go zniszczyć ani wyrwać z serca człowieka.

  1. Poznawalność.

Rozum ludzki, zdolny jest rozpoznać i zrozumieć prawo naturalne, czyli prawa swojej natury, ponieważ człowiek potrafi zastanawiać się nad sobą samym i wnikać w swoją osobowość.

Prawa te powinny być uwzględniane i stosowane przez wszystkich ludzi, zwłaszcza, że podstawową zasadą prawa naturalnego jest – jak wyżej powiedziano: czynić dobro i unikać egoizmu (zła).

Prawda ogólnoludzka

Wszystkich ludzi, trzeba uważać za zdolnych do życia moralnego zgodnego z sumieniem, jest to prawda ogólnoludzka.

Prawo naturalne pozostaje poza gestią państwa, to znaczy, że państwo nie może ograniczać ani zmieniać naturalnych praw człowieka.

Wspólne wartości, przeciw władzy człowieka nad człowiekiem

Na fundamentach tego prawa, można stworzyć platformę wspólnych wartości, na podstawie których można rozwijać konstruktywny dialog z wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Zachęcam was zatem do podjęcia stosownych inicjatyw, które przyczynią się do konstruktywnej odnowy Lechistanu | Lechii | Lahistanu, jako domu wszystkich wolnych i równych sobie jednostek, decydujących o swojej władzy nad sobą.

Prawo naturalne, wyraża godność ludzkiej osoby i kładzie podwaliny jej fundamentalnych praw i obowiązków, jego nakazy mają znaczenie uniwersalne, jest ono zatem wiążące dla wszystkich ludzi.

Człowiek, jest podmiotem praw naturalnych, jeszcze przed ustanowieniem jakiegokolwiek fetyszu konstytucji, prawa, funkcji, tytułu, czy pozycji albo roli społecznej …

Wszystkie prawa stanowione, powinny więc dostosowywać się właśnie do tych wrodzonych praw ludzkiej osoby.

Człowiek, nie może być przekształcany na drodze eugeniki, invitro, genetyki, panseksualizmu, cybernetyki, transhumanizmu, nauki, elektrosmogu, czy utylizacji odpadów w ludzkim ciele … , ponieważ jest to próba pozbawienia człowieka jego praw naturalnych, za pomocą przekształcenia gatunku ludzkiego …

Nadanie

Prawo naturalne, nie jest człowiekowi nadane ani przez państwo, czy kościół ani tym bardziej, przez jakąkolwiek inną władzę społeczną. Każdy człowiek, rodzi się wyposażony od początku swego życia we wszystkie moralne prawa naturalne i wnosi je ze sobą do społeczeństwa jako jego członek, bez-względu na kolor skóry, narodowość, wyznanie, czy przynależność …

Prawo naturalne, powinno być podstawą i zachętą dla ludzi, chcących oderwać się od zezwierzęcenia władz politycznych i wyznaniowych, w celu szerzenia dobra, dobrostanu osobowego i wspólnego.

Dyktatura Relatywizmu

Niestety, obecnie relatywizm opanowuje świat, mówi się nawet o dyktaturze relatywizmu. W relatywizmie wszystko wolno, co sprawia człowiekowi przyjemność; nie obowiązuje wolność od, ale wolność do, czyli wolność jest źle rozumiana, ponieważ nie ma wolności bez rzeczywistej – odpowiedzialności.

Relatywizm uznaje, że nie ma jednej prawdy, ale że prawd jest wiele i wymyśla je człowiek zgodnie ze swymi zachciankami.

Relatywizm nie uznaje niczego za pewnik, a jedynym miernikiem ustanawiania jest własne ego – ja i jego zachcianki, nigdy nie zaspokojone łaknienie, potrzebujące fetyszy, stawiających jednostkę, ponad inne memetyczne twory.

Żaden człowiek nie jest absolutem i żadna forma ludzkiego samostanowienia i samowładztwa, nie może być powodem ustanawiania praw czy zasad bytu innych jednostek, ponieważ człowiek z natury, jest równy innym jednostkom.

Tak więc nie wszystko, co jest wykonalne z naukowego, czy technicznego punktu widzenia, jest jednocześnie dopuszczalne moralnie. Ludzki rozum nie jest najwyższą normą dobra i zła i nie wszystko, co wymyśli, jest dobre.

Prawo Wrodzone

Zdajemy sobie wreszcie sprawę, że żadne prawo nie może powstać samo z siebie, lecz każde jest dziełem rozumu, wobec czego – każde prawo musi mieć swego rozumnego prawodawcę, który zawsze będzie chciał dobra dla siebie, ale nie zawsze dla innych.

Ludzkie prawo naturalne – jest prawem pierwotnym, niepisanym, jest każdemu z nas wrodzone, jest wyryte w duszy każdego człowieka przychodzącego na świat, toteż nie może ono pochodzić z rozumu ludzkiego, lecz z duszy ludzkiej, która czuje, wie i rozumie, jak ważna jest idea samoograniczającego się samostanowienia.

Prawo Naturalne, pochodzi od najwyższego Rozumu – Absolutu, od Mądrości Najwyższej i wiecznej.

Człowiek poznaje prawo naturalne, ale go nie tworzy. Prawo naturalne wyznacza człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego i odpowiedzialnego szczęścia; zakazuje dróg do egoizmu i złego oka, które odwraca uwagę od spokoju, dobrostanu i rzeczywistości.

To, co pochodzi z naszej duszy, nazywamy naturą ludzką. To, co jest w stanie przynieść spełnienie natury ludzkiej, nazywamy prawem naturalnym opartym na czasie, ładzie, prawie, moralności, niepodległości oraz błogostanie personalnym.

Stąd wniosek : kultywowanie prawa naturalnego, nazywanego – jedyną kulturą, łączy każdy oświecony byt.

Sumienie

Bardzo ważnym wyznacznikiem prawa naturalnego jest sumienie, które nas oskarża albo uniewinnia. Sumienie jest świadkiem jedynym: to co dokonuje się we wnętrzu osoby, jest zasłonięte przed oczyma jakiegokolwiek zewnętrznego obserwatora. Sumienie składa swoje świadectwo wyłącznie wobec samej osoby. Z kolei tylko ona sama zna własną odpowiedź na głos sumienia.

Sumienie nie jest sędzią nieomylnym, może zbłądzić, nie jest wolne od niebezpieczeństwa błędu, ale dużo zależy od tego, czy człowiek poszukuje prawdy i dobra oraz czy potrafi używać samostanowienia i samoograniczenia w celu kreowania życia, opartego na prawie naturalnym.

Przykład działania prawa naturalnego

Trybunał Norymberski, uznał postępowanie nazistów za zbrodnię przeciwko ludzkości i skazał ich na kary śmierci lub długoletnie więzienia. To znaczy, że osądził ich według powszechnie rozumianych norm dobra i zła, czyli zgodnie z prawem naturalnym.

Najważniejszym problemem świata, jest szacunek dla życia ludzkiego. Każdy człowiek odczuwa i rozumie życie jako wielkie dobro, zarówno dla siebie jak i dla drugiego (wzajemność dobra podstawą wolności i równości). Prawda, iż życie człowieka trwa od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, oparta jest na rozumie i potwierdzona przez naukę, toteż życia człowieka nie wolno niszczyć, trzeba je leczyć w sposób naturalny.

Aborcja, antykoncepcja, eugenika, panseksualizm, tanshumanizm, seksualizacja dzieci i młodzieży, femizm, tajne bractwa, ustroje, wyznania, wybory polityczne, genderyzm, invitro, eutanazja, grabież bogactw naturalnych, szczepienia, utylizacja odpadów i śmieci w ciele człowieka, a także elektrosmog, głód, bezrobocie, kryzysy i inne wojny, oparte na ideologii fałszywej flagi, są sprzeczne z prawem naturalnym, ponieważ głównych ich celem, jest podział dążący do wyzysku człowieka przez człowieka …

Człowiek, może pozostać wierny osobie we właściwym dla niej porządku miłości, o ile jest wierny naturze. Gdy gwałci naturę, gwałci także osobę, czyniąc ją przedmiotem użycia, zamiast przedmiotem miłości.

Nauczenie się samostanowienia, sammograniczenie i odpowiedzialności, wymaga samoobserwacji i budowy czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości, błogostanu personalnego (26), które tworzą wolność i równość opartą na prawie naturalnym …

Kiedy polityka i religa sprowadzają człowieka do roli kapitału, kiedy technika sprowadza istotę ludzką do roli przedmiotu eksperymentu, jest to samowola, jest to złe użycie ludzkiej wolności i ludzkiego rozumu, oraz złamanie prawa naturalnego.

Natura ludzka jest źródłem norm, rozum bowiem jako jej władza, jako energia z nią ściśle związana, określa zasady postępowania wedle tego, jak rozeznaje drogi doskonalenia się bytu ludzkiego.

Jak reprezentować samego siebie ?

Każda sprawa z jaką idziemy do sądu jest inna. Najważniejsze jest zadać sobie pytanie :

Czy, moje postępowanie, jest zgodne z prawem naturalnym ?

Jeśli uważasz, że bezapelacyjnie tak jest, musisz za pomocą pisma lub w trakcie rozprawy, poprosić o zmianę zasad postępowania sądowego.

Co to oznacza ?

Musisz na mocy samostanowienia, wyrazić chęć reprezentowania samego siebie, przy użyciu prawa naturalnego. Jeśli sędzia odmówi, będzie zasłaniał się kodeksami i ustawami, poproś o odroczenie i zmianę sędziego prowadzącego, na takiego, który zaakceptuje twoją prośbę.

Pamiętaj, jeśli widzisz, że norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, zawsze możesz użyć Formuły Radbrucha, która stwierdza, że taka norma – nie obowiązuje (łac. lex iniustissima non est lex).

Chcąc użyć owej formuły, przygotuj sobie pismo lub mowę, która w sposób logiczny – uzasadni odrzucenie normy prawnej, która musi być niezgodna z prawem naturalnym, a tym samym, obywatel, nie ma obowiązku jej przestrzegania, a sąd, czy administracja – stosowania.

Gwarantuje ci, że 95% zapisów prawnych, administracyjnych, nie jest niezgodnych z prawem naturalnym.

Człowiek, który postępuje zgodnie z normami prawa naturalnego, musi być reprezentantem swego sumienia i bytu, prowadzonego w taki sposób, aby odpowiedzialność – samostanowienia i samoograniczenia, były logicznym odzwierciedleniem jego duchowości.

Większość ludzi, przegrywa w sądzie, ponieważ gra za pomocą znaczonych kart i nie rozumie slangu oraz reguł gry, w której bierze (nieświadomy) udział.

Sekta państwa, wytwarza prywatne obozy, zarządzające ludzkim kapitałem oraz licencjonuje zawody, aby utrzymać władze, za pomocą prawa zwierząt, niezgodnego z regułami – prawa naturalnego.

Gwarantuje wam, że macie w swych rękach potężną broń sterowaną za pomocą waszej duszy i umysłu, wystarczy być sprawiedliwym i cierpliwym, aby obalić każdy mur niesprawiedliwości, jaki stanie na waszej drodze …

Życzę wam wszystkiego, co najlepsze, a wszystko co najlepsze, pochodzi z naszego wnętrza …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Art i Styl - Styl i Harmonia Twojej Przestrzeni

O Autorze

Publikacje

Administrator Serwisu Jest współzałożycielem i Redaktorem w STANOWIMY. Pisze i publikuje w obszarze wolnościowym, jest żywo zainteresowany samostanowieniem, suwerennością oraz prawem naturalnym. SUWEREN RZECZPOSPOLITEJ
Podobne publikacje
Matrix

10 Sposobów na manipulacje społeczeństwem

“Oto, oparta o prace amerykańskiego lingwisty Noama Chomsky’ego, lista „10 strategii…
Czytaj
MatrixRozumiemy

Inteligencja bezobjawowa, czyli dlaczego plebs, wybiera sobie żerujących na nim panów

Człowiek, który oddaje prawo decyzyjne za swój byt i własność w ręce obcej osoby, jest…
Czytaj
Matrix

Rząd i iluzja urzędu

Rząd, jest złudzeniem władzy, ale co najważniejsze, rząd jest twórcą powszechnej kontroli…
Czytaj
Witamy w naszej społeczności

Zapraszamy do przyłączenia się do dyskusji. Nasze wytyczne dla społeczności są proste: bądź pełen szacunku i konstruktywny, trzymaj się tematu, wspieraj innych komentujących i zgłaszaj złe zachowanie. Jeśli jesteś nowy w naszej sekcji komentarzy, Twój pierwszy komentarz zostanie wstrzymany do moderacji. A jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, subskrybuj teraz.

Newsletter
Nie chcesz przegapić?
Powiadomimy Cię raz w tygodniu o nowościach, ciekawych wpisach, wydarzeniach, audycjach lub video.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *